certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: H & B REAL, a.s.
Adresa: Smetanova 1484
755 01 Vsetín
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
H & B REAL, a.s.
Ing. Bohdan Mikušek
737263912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Bohdan Mikušek
737 263 912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 9358636336
Název zakázky: Zakázka na dodávku automatického skladovacího systému
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Legislativní rámec zakázky: - Výzva V programu Potenciál, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v aktuálně účinném zně-ní, - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z Operačního pro-gramu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Obecná část, Díl I. Žádost o podporu, Hodnocení projektu, Realizace projektu, Monitoring, Indikátory, Díl II. Žádost o platbu, v aktuálně účinném znění, - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z Operačního pro-gramu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – zvláštní část, program podpory Potenciál – Výzva V, v aktuálně účinném znění, - Pravidla pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v aktuálně účinném znění, dále také PpVD, - Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele v aktuálně účinném znění.

Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 550 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/hbr/profil.php?ic=25839187
Termín zahájení příjmu nabídek: 15. 5. 2019 v 15:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 31. 5. 2019 v 9:30
Termín otevírání nabídek: 31. 5. 2019 v 9:30

Předmět zakázky

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku automatického skladovacího systému v rámci projektu „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti CBG AUTOMATI-ON s.r.o.“. Zadavatel požaduje zařízení s modulární konstrukcí umožňující vysoký stupeň variability a rozší-ření kapacity skladového systému změnou celkové výšky. Skladované ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku automatického skladovacího systému v rámci projektu „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti CBG AUTOMATI-ON s.r.o.“. Zadavatel požaduje zařízení s modulární konstrukcí umožňující vysoký stupeň variability a rozší-ření kapacity skladového systému změnou celkové výšky. Skladované položky, uložené na pří-slušných úložných místech (policích), budou po aktivaci požadavku obsluhou automaticky distri-buovány do výdejového otvoru. Zařízení bude vybaveno softwarem pro správu skladovaných míst (vlastního skladového systému i externích pevných regálů). Součástí předmětu zakázky (dále jen dodávka) je: a) doprava do místa plnění (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele – doporučeno), mon-táže, uvedení do provozu, odzkoušení a případné likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky včetně jejich uložení v souladu s právními předpisy České republiky, b) řídící software se správou skladových míst, jenž souvisí s provozem dodávaného zařízení, c) technická dokumentace dodávaného zařízení v českém jazyce, d) zaškolení obsluhy v nezbytném rozsahu pro správnou obsluhu a údržbu zařízení v českém jazyce, e) záruční servis dodávaného zařízení. Zařízení musí splňovat požadavky všech platných norem, předpisů a nařízení pro takovéto zaří-zení (dle ČSN a EN), včetně bezpečnosti. Dodávka musí obsahovat Prohlášení o shodě. Podrobně je předmět zakázky specifikován v dokumentu Zadávací dokumentace a Formulář pro zpracování nabídky (dále jen ZaF).

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka