certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Elim Vsetín, o.p.s.
Adresa: Horní Jasenka 119
755 01 Vsetín
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Elim Vsetín, o.p.s.
Miroslav Ildža
+420 720 736 720
miroslav.ildza@elimvsetin.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Bohdan Mikušek
737 263 912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Bohdan Mikušek
737263912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 8089625397
Název zakázky: Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s.
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 10 572 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=01955144
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 030502
Termín zahájení příjmu nabídek: 31. 10. 2019 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 19. 11. 2019 v 15:00
Termín otevírání nabídek: 19. 11. 2019 v 15:15

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou zejména následující stavební práce a dodávky: a) Rekonstrukce střechy objektu Vytvoření nástavby v místě současného hygienického bloku a zastřešení schodišťové a hygienická části sedlovou střechou o sklonu 25° s hřebenem kolmým k hřebeni hlavní valbové střechy. Tato bude na severní a jižní straně doplněna dvojicí ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky jsou zejména následující stavební práce a dodávky: a) Rekonstrukce střechy objektu Vytvoření nástavby v místě současného hygienického bloku a zastřešení schodišťové a hygienická části sedlovou střechou o sklonu 25° s hřebenem kolmým k hřebeni hlavní valbové střechy. Tato bude na severní a jižní straně doplněna dvojicí vikýřů s rovnou střechou a povrchem z falcovaného plechu. Stávající keramická krytina bude nahrazena novou krytinou. V rámci rekonstrukce střechy dojde také k obnově stávajících zchátralých dřevěných krovů. V místě hygienického bloku nejprve dojde k odstranění stávající konstrukce zastřešení. Následně dojde k vyzdění obvodových stěn z keramických bloků a po zabetonování věnců bude vytvořena nová tesařská konstrukce sedlové střechy. Pozednice bude v severozápadním rohu vyztužena válcovaným profilem. Dále budou odstraněny konstrukce komínů v půdních prostorech a konstrukce malého pultového vikýře na západní straně. Dále bude po osazení průvlaku z ocelového válcovaného profilu HEB vybourána dělící stěna mezi místnostmi pod pultovým vikýřem. Bude rovněž provedena tesařská konstrukce dvojice nových vikýřů. Dále bude provedena náhrada vazných trámů válcovanými profily HEB a U, zapuštěnými do kapes v podlaze až na nosnou konstrukci stropu. Dojde ke zpevnění vaznic v rozích krovu profily SHS, ze stejných profilů budou i nové ocelové sloupky a šikmé vzpěry nahrazující stávající dřevěné rohové sloupky. Stávající krytina z keramických tašek novou keramickou krytinou v barvě černá engoba, povrch nových vikýřů bude proveden z falcovaného plechu v antracitové barvě stejně jako prvky oplechování. b) Adaptace prostor 3. N.P. Vytvoření nových prostor ve 3.N.P. pro účely ubytování klientů a souvisejícího příslušenství, dále administrativního a technického zázemí personálu. Po provedení nových ocelových konstrukcí a odstranění stávajících částí krovu bránících vestavbě dojde k vyrovnání prostoru mezi ocelovými prvky v podlaze deskami z polystyrenu a následně bude vytvořena nová konstrukce podlahy tvořená betonovou mazaninou. Bude rovněž vybetonováno schodiště propojující úroveň podlahy v místě plynové kotelny a podlahou podkroví. Poté budou vytvořeny příčky ze sádrokartonu a provedeny tepelné izolace podhledů, tyto budou následně rovněž opatřena povrchem ze sádrokartonu. Stavebními úpravami dojde v místě nad hygienickým blokem k vytvoření prostoru pro novou plynovou kotelnu a sklad oblečení. V prostoru stávající kotelny vzniknou WC pro muže a ženy a středem hlavní hmoty objektu bude procházet centrální chodba. Z půdního prostoru na jižní straně vznikne dvojice pokojů se sociálním zázemním a předsíní. Propojením místností pod pultovým vikýřem vznikne klubovna s kuchyňským koutem sloužící i jako zasedací místnost. V místě půdního prostoru na severní straně vznikne dvojice kanceláří, sklad přiléhající ke klubovně, sušárna prádla a archiv. A v neposlední řadě v místě propojovací chodby vznikne místnost pro rozjímání a místnost úklidu. c) Vybudování nouzového osvětlení v celém objektu d) Výměna výplní stavebních otvorů ve schodišťovém prostoru Výměna stávajících okenních otvorů ve schodišťovém prostoru ze sklobetonových tvárnic, nová okna budou plastová bílá zasklená trojsklem, dveře budou dřevěné dýhované do obložkových zárubní. Povrch podlah bude opatřen v koupelnách a na WC keramickou dlažbou, v ostatních míst-nostech bude položeno PVC. e) Oprava fasády Na fasádě objektu budou opravena poškozená místa, dojde k odstranění mříží z oken na uliční fasádě, k osazení nového venkovního reflektoru ve dvorní části a celá fasáda bude opatřena novým nátěrem. Bude rovněž opraven a natřen sokl objektu. Nad zadním vstupem do noclehárny bude osazena nová stříška. Bude rovněž opravena a natřena fasáda objektu noclehárny pro ženy, dílny a garáže. Vstupní dveře do objektu budou nahrazeny novými, plastovými, s plnou výplní a nadsvětlíky zasklenými izolačním dvojsklem. f) Vybudování dvou koupelen pro klienty ve 2.N.P. Stávající prostory skladu prádla a kanceláře ve 2.N.P. budou adaptovány na koupelny pro klienty. Stávající dveře z chodby budou demontovány, vzniklý otvor bude uzavřen konstrukcí ze sádrokartonu a z prostoru přilehlých pokojů budou vytvořeny nové dveřní otvory, do kterých budou osazeny ocelové zárubně a plné dveře. Podlaha v nových koupelnách bude upravena keramickou dlažbou, stěny budou obloženy keramickými obklady, dojde k osazení nových zařizovacích předmětů a celý prostor bude vymalován na bílo. Rovněž předstěna ze sádrokartonu v jednom z pokojů bude po osazení vymalována na bílo. g) Instalace VZT jednotky pro odvětrání prostor nocležny Pro účely odvětrání prostor nocležny bude v 1.N.P. osazena VZT rekuperační jednotka s rotačním výměníkem. Přívodní a odvodní potrubí jednotky bude vedeno převážně v prostoru podhledů. h) Instalace rozvodů a prvků jednotlivých stavebních profesí • Zdravotechnika Vnitřní splašková kanalizace, vodoinstalace včetně souvisejících zařizovacích předmětů. Instalace řešeny v rozsahu rekonstruovaných prostor 3.N.P. a projektem dotčených prostor v ostatních podlažích. • Vzduchotechnika Instalace odvětrání prostor nocležny v 1.N.P. – viz písm. h) výše, odvětrání nově budovaných koupelen ve 2.N.P. • Vytápění a ohřev TUV Ústřední vytápění rekonstruovaných prostor 3.N.P. včetně instalace dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů v prostoru nové plynové kotelny ve 3.N.P. Plynové kotle budou současně využívány pro ohřev TUV, zásobník umístěn v prostoru nové plynové kotelny. Stávající otopná tělesa a rozvody TV v 1.N.P. a 2.N.P. zůstanou zachovány, stávající plynová kotelna v 1.N.P. bude zrušena. • Plynová zařízení Vnitřní rozvody plynu v rekonstruovaném 3.N.P. a jejich napojení na stávající rozvod. • Elektroinstalace Instalace rozvodů a souvisejících prvků nn ve 3.N.P. a dále v dotčených prostorech ostatních podlaží včetně napojení na stávající instalaci nn a napojení nově řešených (osvětlení, zásuvkové obvody, napojení zařízení VZT, plynové kotelny včetně souvisejících regulačních prvků), slaboproudu (datové a telefonní rozvody, rozvody Tv signálu). Osvětlení vstupů a přilehlého dvora mezi objektem azylového domu a objektem technického zázemí a noclehárny pro ženy. Předmět zakázky není rozdělen na stavební objekty. Předmětem zakázky je dále zabezpečení stávajících sítí před poškozením v průběhu výstavby, zřízení a odstranění staveniště, dočasná dopravní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostřední a další související činnosti. Podrobně je předmět veřejné zakázky (dále jen Dílo) definován dokumentem Zadávací dokumentace - textová část (ZD-TČ) a jeho přílohami č. 1, 2 a 4.

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka