certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Broumov
Adresa: Třída Masarykova 239
550 14 Broumov
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Broumov
Josef Gorgan
491504237
gorgan@broumov-mesto.cz

Kontaktní osoba:
Město Broumov
Ondřej Marek
737796750
marek@broumov-mesto.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 4791194219
Název zakázky: Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Broumově
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 854 197.18 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/broumov-mesto/profil.php?ic=00272523
Termín zahájení příjmu nabídek: 3. 12. 2019 v 11:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 10. 1. 2020 v 11:00
Termín otevírání nabídek: 10. 1. 2020 v 11:15

Předmět zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu sportovní haly v Broumově, které především spočívají ve výměně výplní otvorů a zateplení střešní konstrukce. Stavební úpravy spočívají zejména v: Opatření č. 1 – výměna výplní Budou vyměněny následující výplňové konstrukce:  dřevěná zdvojená okna v tělocvičně OKAA budou ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu sportovní haly v Broumově, které především spočívají ve výměně výplní otvorů a zateplení střešní konstrukce. Stavební úpravy spočívají zejména v: Opatření č. 1 – výměna výplní Budou vyměněny následující výplňové konstrukce:  dřevěná zdvojená okna v tělocvičně OKAA budou nahrazena plastovými okny s izolačními dvojskly Uw = 1,20 W/m2K nebo lepší,  dřevěná zdvojená okna v zázemí OKAB budou nahrazena plastovými okny s izolačními trojskly Uw = 0,96 W/m2K nebo lepší,  plastové výplně v prosklené stěně ve vstupní části OKCC budou nahrazeny plastovými okny s izolačními dvojskly Uw = 1,20 W/m2K nebo lepší,  polykarbonátové výplně ve štítových stěnách v tělocvičně OKBA budou nahrazeny plastovými okny s izolačními dvojskly Uw = 1,20 W/m2K nebo lepší,  polykarbonátové výplně světlíku ve vstupní části budou nahrazeny izolační výplní o Uw = 1,20 W/m2K nebo lepší,  plastové vstupní dveře v prosklené vstupní stěně DVAC budou nahrazeny plastovými případně AL dveřmi s izolační výplní,  Ud = 1,60 W/m2K nebo lepší - 2 ks vstupních dveří v SV štítu, 2 ks vstupních dveří v SZ průčelí a vstupní dveře v předávací stanici (DVBB) budou nahrazeny plastovými případně AL dveřmi s izolační výplní,  Ud = 1,20 W/m2K nebo lepší. Opatření č. 2 – zateplení střešní konstrukce (STR) Střešní konstrukce v tělocvičně (STRA), ploché střechy zázemí (STRB) a vstupní části (STRC) budou zatepleny z vnější strany 2 vrstvami tepelné izolace z EPS 150 (o ʎ = 0,032 W/mK) v celkové tloušťce 180 mm. Nové hydroizolační souvrství bude provedeno z PVC folie. Nedílnou součástí popsaných opatření na obálce budovy je vyregulování otopné soustavy s ohledem na změněné tepelně technické parametry budovy! Součástí předmětu plnění díla jsou rovněž následující práce a činnosti:  zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;  veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;  účast na kontrolních dnech stavby;  zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  zřízení a odstranění zařízení staveniště; Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Stránka 7 z 17  likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);  oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními, např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí; Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Broumově“ bude spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z Fondu soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009120.

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka