certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Všeobecné a obchodní podmínky
1. Preambule

Elektronický nástroj KDV je internetovou aplikací, provozovanou obchodní společností AGENTURA KDV CZECH, v.o.s.

Elektronický nástroj KDV je určen k realizaci nákupu, prodeji a zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“ ) na základě certifikace ve smyslu platných právních předpisů.

Elektronický nástroj KDV je přístupný na internetových stránkách www.kdv.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") slouží jako veřejně deklarovaný právní rámec fungování systému a všichni uživatelé tohoto systému jsou povinni je dodržovat.

2. Vymezení a definice pojmů

2.1 Provozovatel elektronického nástroje KDV

Provozovatelem a současně vlastníkem elektronického nástroje KDV je obchodní společnost AGENTURA KDV CZECH, v.o.s., IČ:268 24 485, se sídlem:Olomouc, Slovenská 539/12, PSČ 772 00. Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl AXVIII, vložka 1454.

2.1.1 Práva a povinnosti Provozovatele

2.1.1.1 Provozovatel nezodpovídá za obsah jednotlivých údajů uvedených uživatelem při registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje.

2.1.1.2 Provozovatel nezodpovídá za splnění povinnosti Zadavatele zajistit uveřejnění internetové adresy svého „Profilu zadavatele“ registrovaného na PVZ ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz, dále též „Věstník VZ“; dříve ISVZUS) dle pravidel platných pro Věstník VZ.

2.1.1.3 Provozovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Zadavatel mohl řádným způsobem elektronický nástroj KDV používat.

2.1.1.4 Provozovatel garantuje dostupnost služeb nabízených v rámci těchto VOP v rozsahu minimálně 99 % provozní doby za kalendářní rok.

2.1.1.5 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět průběžně v minimálně nezbytném rozsahu aktualizaci elektronického nástroje KDV,ve vztahu k platné legislativě.

2.1.1.6 Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené i částečnou nefunkčností prostředků Zadavatele.

2.1.1.7 Provozovatel má právo pozastavit, či omezit poskytování služeb v případě, že se Zadavatel neřídí platným ceníkem elektronického nástroje KDV, nebo platného smluvního ujednání mezi provozovatelem a uživatelem.

2.1.1.8 Provozovatel si vyhrazuje právo v ceníku určit cenu za poskytované služby zadavateli / uživateli.

2.2 Uživatel elektronického nástroje KDV

Uživatelem je jakákoliv osoba vstupující do elektronického nástroje KDV na internetové adrese www.kdv.cz.

2.3 Zadavatel

Zadavatelem je uživatel, který v systému elektronického nástroje KDV zakládá zakázku za účelem nákupu, pořízení dodávek, služeb nebo stavebních prací, či prodeje. V režimu ZVZ může být zadavatelem kterýkoliv subjekt definovaný v § 2 a § 3 ZVZ.

2.4 Dodavatel / Uchazeč / Zájemce

Dodavatelem / uchazečem / zájemcem je uživatel, který v systému elektronického nástroje KDV podává nabídku s cílem získat předmět prodeje, nebo získat zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce. V rámci veřejných zakázek v režimu ZVZ může být dodavatelem / uchazečem / zájemcem každý subjekt, který splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ.

2.5 Zakázka

V rámci elektronického nástroje KDV se zakázce rozumí každé výběrové řízení na prodej nebo nákup a realizované zadávací řízení v režimu ZVZ.

2.6 Předmět zakázky

Předmětem zakázky jsou věci, dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou specifikovány ve formuláři zakázky, případně upřesněny zadávací dokumentací.

2.7 Podpora

Podpora je systém služeb provozovatele elektronického nástroje KDV v rámci jednotlivých zakázek, kdy uživatelům jsou poskytovány doplňující informace směřující k zajištění bezkolizního průběhu zakázky, případně pomoc při práci s elektronickým nástrojem KDV. Podpora je současně činnost provozovatele v rámci průběhu zakázky, když provozovatel sleduje průběh jednotlivých zakázek a činnost uživatelů s cílem eliminace možných chyb, které by mohly ovlivnit průběh zakázek. Podpora je provozovatelem poskytována zdarma v rámci průběhu jednotlivých zakázek.

2.8 Asistence

Asistence je placenou službou provozovatele pro zadavatele. V rámci této služby provádí provozovatel pro zadavatele činnosti související se zastupováním zadavatele v řízení, jedná se zejména o vyplnění zakládacího formuláře zakázky, podávání doplňujících informací dodavatelům dle pokynů zadavatele apod. Příprava podkladů k vyřizování dotazů a námitek dodavatelů / uchazečů v rámci probíhající zakázky.

2.9 Technická pomoc

Nad rámec běžných činností provozovatele elektronického nástroje KDV poskytuje provozovatel zadavatelům i další služby komplexně nazvané technická pomoc. Tyto služby jsou sjednávány na základě individuálních požadavků zadavatele za smluvně sjednanou odměnu.
Jedná se zejména o tyto činnosti:
- tvorba a kompletace zadávací dokumentace
- poradenská činnost spojená s volbou druhu zakázky
- úprava elektronického nástroje KDV podle požadavků zadavatele / vzhled, vstupy, výstupy, převody dat do jiných systémů, průběhy zakázek, způsoby hodnocení apod. /

Technická pomoc zadavateli uvedená v tomto odstavci je činnost provozovatele, případně jeho smluvních partnerů prováděna pro zadavatele nad rámec technického provedení zakázky a za tuto službu je oprávněn provozovatel účtovat zadavateli smluvně sjednanou úplatu.

2.10 Registrace uživatele / Neomezený a dálkový přístup uživatele

Uživatel se registruje v systému elektronického nástroje KDV. V průběhu procesu registrace obdrží každý uživatel jedinečné přístupové kódy – jméno a heslo. Proces registrace uživatel dokončí svým prvním úspěšným přihlášením do elektronického nástroje KDV.

Při první registraci do elektronického nástroje KDV má uživatel možnost registrace bez omezení vyžadování údajů / např. povinné IČO / nebo ověřováním platnosti údajů / např. oproti ARES /.

Pro takto nahlížejícího uživatele, v rámci „Profilu zadavatele“elektronického nástroje KDV, jsou všechny uveřejněné informace a dokumenty plně dostupné.

3. Práva a povinnosti uživatelů

3.1 Uživatel se registruje v systému elektronického nástroje KDV, přičemž v registračním formuláři je povinen uvést pravdivé údaje. V průběhu procesu registrace obdrží každý uživatel jedinečné přístupové kódy – jméno a heslo. Proces registrace uživatel dokončí svým prvním úspěšným přihlášením do elektronického nástroje KDV. Registrací Uživatel souhlasí s těmito VOP.

3.2 Uživatelé využívající služby pro registrované uživatele se identifikují v systému svým uživatelským jménem a heslem. Uživatelé odpovídají za zabezpečení vlastních přístupových kódů proti jejich možnému zneužití.

3.3 Účast v systému elektronického nástroje KDV může být zrušena ze strany provozovatele, a to v případě, kdy uživatel vykonává činnosti směřující k poškození elektronického nástroje KDV, případně směřující k neoprávněnému ovlivnění průběhu zakázky v rozporu se ZVZ. Uživatel může účast v systému elektronického nástroje KDV ukončit i na základě vlastní žádosti adresované provozovateli.

3.4 Všechny údaje o uživatelích budou uloženy pouze na datových médiích v držení provozovatele a použity výlučně k účelu fungování systému elektronického nástroje KDV.

3.5 Uživatelé se zavazují dodržovat provozní podmínky elektronického nástroje KDV uvedené v těchto VOP, instrukcích a v dalších pokynech vydávaných provozovatelem v rámci jednotlivých zakázek. Tento závazek je stvrzen prvním úspěšným přihlášením do systému. Jeho používáním projevuje uživatel výslovný souhlas s těmito podmínkami.

4. Práva a povinnosti zadavatele

4.1 Uživatel v pozici zadavatele se registruje v systému elektronického nástroje KDV , přičemž v registračním formuláři je povinen uvést pravdivé údaje. V průběhu procesu registrace obdrží každý uživatel v pozici zadavatele jedinečné přístupové kódy – jméno a heslo. Proces registrace uživatel v pozici zadavatele dokončí svým prvním úspěšným přihlášením do elektronického nástroje KDV. Registrací Zadavatel souhlasí s těmito VOP.

4.2 Zadavatel se zavazuje postupovat při práci s elektronickým nástrojem dle pokynů provozovatele a instrukcí, které jsou zveřejněny na stránkách www.kdv.cz a těchto VOP. Za postup, který nebude v souladu s postupem uvedeným výše, nese odpovědnost zadavatel.

4.3 Zadavatel je povinen uvádět údaje o své osobě a předmětu zakázky pravdivě a podle skutečnosti. Zadavatel bere na vědomí, že zodpovídá za veškeré informace, které prostřednictvím elektronického nástroje KDV zveřejní.

4.4 V rámci realizace veřejných zakázek v režimu ZVZ musí zadavatel plnit své povinnosti definované ZVZ.

4.5 Zadavatel v pozici zadavatele je povinen za řádné a včasné provedení služeb zaplatit Provozovateli úhradu dle aktuálního platného ceníku.

5. Práva a povinnosti dodavatele

5.1 Uživatel v pozici dodavatele se registruje v systému elektronického nástroje KDV a v registračním formuláři je povinen uvést pravdivé údaje. V průběhu procesu registrace obdrží každý uživatel v pozici dodavatele jedinečné přístupové kódy – jméno a heslo. Proces registrace uživatel v pozici dodavatele dokončí svým prvním úspěšným přihlášením do elektronického nástroje KDV. Registrací Dodavatel souhlasí s těmito VOP.

5.2 Dodavatel se zavazuje postupovat při práci s elektronickým nástrojem dle pokynů provozovatele. Za postup, který nebude v souladu s postupem uvedeným výše nese odpovědnost dodavatel.

5.3 Dodavatel je povinen uvádět údaje o své osobě a předmětu zakázky pravdivě a podle skutečnosti. Dodavatel bere na vědomí, že zodpovídá za veškeré informace, které prostřednictvím elektronického nástroje KDV zveřejní.

5.4 V rámci užívání elektronického nástroje KDV v režimu ZVZ musí dodavatel plnit své povinnosti definované ZVZ.

5.5 Používání elektronického nástroje KDV je pro dodavatele zdarma.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Uživatel zplnomocňuje odesláním své registrace, v elektronickém nástroji KDV, provozovateli k uplatnění, uložení a použití jeho údajů, jakož i ke zveřejnění jména jeho organizace v rámci systému elektronického nástroje KDV.

6.2 Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté uživatelem budou uchovávány a zpracovány jen pro účely práce s elektronickým nástrojem KDV. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15.6.2001 a zákonem č. 101/2000 Sb.

6.3 Uživatel si je vědom svých práv vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a rovněž má právo souhlas s použitím osobních údajů kdykoliv odvolat.

7. Platební a fakturační podmínky

7.1 V rámci provozu elektronického nástroje KDV jsou zpoplatněny úkony zadavatele podle ceníku uvedeného na stránkách www.kdv.cz, nebo na základě zvláštních smluvních ujednání mezi provozovatelem a zadavatelem.

7.2 Zadavatel souhlasí, že daňové doklady budou vystaveny v elektronické podobě, v souladu s ustanovením § 33 zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

7.3 Platby probíhají na základě výzvy k úhradě. Daňový doklad je uživateli k dispozici v elektronickém nástroji KDV v sekci „Historie a nákup služeb – Přehled objednávek“.

7.4 Pokud platba za realizovanou zakázku nebude uhrazena předem, případně nebude-li zadavatel disponovat dostatečnou výší kreditu k realizaci zakázky, nebudou zadavateli poskytnuty výsledky zakázky, a to až do okamžiku požadované úhrady v rozsahu platného ceníku.

7.5 Způsob a pravidla plateb jsou uvedeny na stránkách elektronického nástroje KDV, které jsou dostupné na adrese www.kdv.cz.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto VOP jsou platné ode dne 20.11.2011 vůči všem uživatelům elektronického nástroje KDV.

8.2 Registrací do systému elektronického nástroje KDV dává uživatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickým nástrojem, případně jeho provozovatelem a dává souhlas se zpracováním svých údajů v rámci provozu elektronického nástroje KDV.

8.3 Údaje o dodavatelích registrovaných v elektronickém nástroji jsou poskytovány třetím osobám, jako možnost zadavatelů k oslovení dodavatelů poptávkou.

9. Slovník pojmů

ZVZ – Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb

VOP – Všeobecné a obchodní podmínky

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka